Provozní podmínky

PROVOZNÍ PODMÍNKY SERVERU POBRNE.CZ

Registrací na internetovém webu pobrne.cz poskytuje uživatel souhlas s následujícími podmínkami. Tyto podmínky představují smluvní ujednání mezi provozovatelem serveru a uživatelem.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Následující podmínky definují účel a zaměření serveru pobrne.cz a upravují podmínky jeho užívání. Tyto podmínky zvláště vymezují odpovědnost, práva a povinnosti uživatelů a provozovatele a určují pravidla zadávání inzerce, respektive nákupu inzertních balíčků a dalších služeb.

1.2. V celém rozsahu těchto podmínek jsou následující pojmy použity v těchto významech:

1.2.1. Server - inzertní server pobrne.cz

1.2.2. Provozovatel – provozovatel serveru nebo administrátor, Adam Chalupníček, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 17. 2. 2014, IČ: 02669447, číslo jednací: MMB/0075556/2014, evidující úřad: Magistrát města Brna, sídlo: Šeříková 32, Brno, 637 00. Kontaktní email: info@pobrne.cz. Kontaktní formulář zde.

1.2.3. Inzerent – osoba, která užívá server k nabízení svého zboží ostatním uživatelům prostřednictvím inzerce

1.2.4. Inzerce nebo inzerát – reklamní oznámení na serveru s písemným či obrazovým popisem zboží s kontaktem na inzerenta

1.2.5. Kupující – osoba, která má zájem o nabídku inzerenta, jehož kontaktuje za účelem nákupu zboží

1.2.6. Uživatel – osoba, která užívá server jako inzerent či kupující, nebo osoba, která užívá server k jiným účelům (např. prohlížení inzerátů) otevřením serveru ve svém webovém prohlížeči

1.2.7. Registrovaný uživatel – uživatel, který se registroval na serveru pod uživatelským jménem a heslem kliknutím na odkaz „Registrovat“ v pravé horní části serveru

1.2.8. Komerční prodejce – inzerent nabízející nové zboží nebo zboží ze svého obchodu či eshopu

1.2.9. Uživatelské jméno – přezdívka registrovaného uživatele, pod kterým uživatel na serveru vystupuje

1.2.10. Uživatelský účet – webové rozhraní „Můj profil“, které registrovanému uživateli umožňuje spravovat zejména osobní údaje, inzeráty a nákup inzertních balíčků

1.2.11. Inzertní balíček – zpravidla placená služba nabízená inzerentům. Inzertní balíček vymezuje množství inzerátů, které inzerent po danou dobu může za danou cenu na serveru inzerovat

1.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění provozních podmínek.

 

ZAMĚŘENÍ SERVERU

2.1. Pobrne.cz je inzertní server, který zprostředkovává prodej dětského bazarového zboží (secondhand, neboli z druhé ruky), v menší míře nové dětské zboží.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ SERVERU

3.1. Uživatelé serveru jsou povinni dodržovat právní řád ČR a tyto provozní podmínky. Uživatelé berou na vědomí, že se podílejí na vysoké kvalitě obsahu serveru svým slušným a čestným chováním. Uživatelé mají na mysli dobré jméno a pověst serveru, dodržují pravidla spravedlivé soutěže a chovají se k sobě se vzájemným respektem.

3.2. Při registraci na serveru, vkládání inzerátů a editaci uživatelského účtu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem jsou provozovatelem považovány za správné a nijak je neprověřuje.

3.3 Je přísně zakázáno využívat vzkazů pro uživatele k šíření obchodního sdělení, reklamy či jiné nabídky, která nesouvisí s inzerovaným zbožím.

3.4. Je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do zdrojového kódu serveru.

3.5. Je přísně zakázáno získávat nečestné výhody zakládáním duplicitních uživatelských účtů (zakládání nových účtů k opětovnému získávání inzertních balíčků zdarma, psaní pozitivních hodnocení na sebe sama atp.). Provozovatel si vyhrazuje právo duplicitní uživatelský účet zrušit či blokovat uživatelovu IP adresu k opětovné registraci bez nároku na náhradu škody.

3.6. Je přísně zakázaný komentářový spam, tedy takové komentáře, jejichž hlavním cílem je reklama formou odkazu na jiné webové stránky. Provozovatel si vyhrazuje právo takové komentáře smazat a daného uživatele postihnout zrušením účtu nebo blokací IP adresy.

 

PRAVIDLA INZERCE

4.1. Inzerci může vkládat jen registrovaný uživatel. Kupující není povinen se na serveru registrovat pod uživatelským jménem.

4.2. Inzerent odpovídá za to, že nabízí zboží v souladu s platnými právními předpisy.

4.3. Je zakázáno inzerovat zboží, které je v rozporu se zaměřením serveru.

4.4. Je zakázáno inzerovat zboží, které jsou v rozporu s dobrými mravy, či které ohrožuje fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže, zvláště pak zboží erotického charakteru (erotické pomůcky, erotické služby, pornografie atp.).

4.5. Inzerent odpovídá za správnost a kvalitu inzerovaného zboží. Je přísně zakázáno získávat nečestné výhody klamavou inzercí (např. neadekvátním zobrazením nabízeného zboží).

4.6. Inzerent odpovídá za dodržování autorských práv k vkládaným fotografiím.

4.7. Inzerent je povinen uvádět cenu zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Inzerent je povinen kupujícího informovat o nákladech spojených s balením a dodáním zboží např. v popisu inzerátu, nebo během komunikace s kupujícím.

4.8. Před vložením inzerátu je inzerentovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do inzerátu vkládá. Inzerát je možné zdarma editovat i po jeho vložení v uživatelském profilu.

 

INZERTNÍ BALÍČKY A DALŠÍ SLUŽBY

5.1. Registrace na serveru je zdarma.

5.2. Inzerent ani kupující neplatí žádnou provizi z nabízeného zboží.

5.3. Nekomerční inzerce menšího rozsahu je zdarma.

5.4. Komerční prodejci či inzerenti, kteří chtějí inzerovat větší množství inzerátů či chtějí inzerovat pravidelně, mohou využívat služby placených inzertních balíčků.

5.5. Inzertní balíček stanovuje počet inzerátů a dobu inzerce za daný poplatek. Ceník inzerce je dostupný zde a zde.

5.6. Komerční prodejce nabízející nové zboží či odkazující na svůj obchod nebo eshop je povinen mít aktivní inzertní balíček pro komerční prodejce.

5.7. Každý inzerát je možný za poplatek umístit v galerii „z naší nabídky“. Aktuální cena za tuto službu je předem uvedena při vkládání inzerátu.

5.8. Platbu za inzertní balíček a další služby může uživatel provozovateli uhradit následujícími způsoby: • Bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 1028461022 / 3030. • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal.

5.9. Provozovatel potvrzuje objednávky inzertních balíčků a dalších služeb do 24 hodin od přijetí platby na účet provozovatele, zpravidla každý den ve večerních hodinách. Ve výjimečných případech (např. rodinné či zdravotní důvody) si provozovatel vyhrazuje právo potvrdit objednávku inzertního balíčku do 72 hodin. Uživatelé berou na vědomí existenci časové prodlevy mezi vydáním příkazu k převodu platby ze svého účtu a přijetím platby na účet provozovatele.

5.10. Inzerentovi, jehož inzertní balíček nebyl potvrzen do 24 hodin od přijetí platby na účet provozovatele, je doporučeno provozovatele kontaktovat a žádat o vysvětlení. Inzerent, jehož inzertní balíček nebyl potvrzen do 72 hodin od přijetí platby na účet provozovatele, má nárok žádat zrušení objednávky a vrácení peněz.

5.11. Inzerent může v rámci kategorie zdarma editovat inzerát. V rámci jedné kategorie může takto změnit celý inzerát, aniž by tato operace byla systémem započtena jako nový inzerát. Po vyprodání jednoho kusu zboží tak může být zdarma inzerováno nové zboží stejné kategorie editací starého inzerátu.

5.12. Je přísně zakázáno zakládat duplicitní inzeráty. Uživateli není umožněno mít aktivní zároveň dva a více inzerátů s nabídkou shodného zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení míry shody dvou inzerátů.

5.13. Pakliže se inzerent rozhodne inzertní balíček rozšířit, starý balíček zaniká a nijak se neslučuje s novým inzertním balíčkem.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

6.1. Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Provozovatel v rámci této služby ukládá a uveřejňuje na internetu informace poskytnuté samotnými uživateli.

6.2. V souladu s tímto zákonem provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací uživateli, ani aktivně vyhledávat skutečnosti poukazující na protiprávní obsah informace či nezákonné jednání uživatelů. Pokud se však provozovatel dozví o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací uživatelem, učiní veškeré možné kroky vedoucí k odstranění či znepřístupnění takovéhoto obsahu.

6.3. Provozovatel není odpovědný za inzerované zboží jinými uživateli a jejich kvalitu. Provozovatel se neúčastní kupních smluv uzavíraných mezi inzerenty a kupujícími jako kupní strana. Provozovatel není odpovědný za nedodané zboží, reklamace a případné spory mezi uživateli a není povinen se jich účastnit či do nich zasahovat. Veškeré reklamace jsou kupující povinni řešit přímo s inzerentem.

6.4. Uživatelé berou na vědomí rizika vyplývající z povahy internetového inzertního serveru (obtížná identifikace uživatelů, obtížná kontrola správnosti a kvality nabízených zboží, obtížné uplatňování reklamací a vymáhání závazků dohodnutých mezi uživateli atp.).

6.5. V případě odůvodněných či opakovaných stížností na nekalosoutěžní, podvodné, neetické nebo protizákonné jednání uživatele si provozovatel vyhrazuje právo učinit adekvátní opatření k zastavení takového jednání, v krajních případech formou editování a mazání inzerátu či rušení uživatelského účtu bez nároku na náhradu škody.

6.6. Provozovatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu grafické a obsahové podoby serveru a funkcí portálu.

6.7. Provozovatel si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů a bez předchozího upozornění promazávat fotografie nahrané na server starší než 180 dní.

6.8. Inzerent souhlasí, že provozovatel může dále propagovat jeho inzerát či jeho části na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest ad.)

6.9. Provozovatel může bez nároku na náhradu pozastavit či zrušit uživatelský účet uživatele, který porušuje provozní podmínky či mu zamezit v opětovné registraci (blokací IP adresy). Provozovatel neodpovídá za vzniklou škodu danou pozastavením či zrušením uživatelského účtu.

 

ODSTÁVKY A OMEZENÍ PROVOZU SERVERU

7.1. Uživatelé berou na vědomí, že server a uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení serveru, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob (např. poskytovatele webhostingu). Provozovatel neodpovídá za škody způsobené dočasnou nedostupností serveru.

7.2. Provozovatel se zavazuje provést všechny nezbytné kroky, aby odstávka trvala co nekratší dobu.

7.3. V případě výjimečných odstávek serveru delších než 72 hodin má inzerent nárok na prodloužení inzertního balíčku o dobu odstávky zdarma.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Registrací na serveru uživatel souhlasí se zpracování osobních údajů provozovatelem. Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00052249/001.

8.2. Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se uživatele, na základě kterého lze přímo či nepřímo identifikovat jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

8.3. Pro úspěšné provedení registrace je uživatel povinen zvolit uživatelské jméno a uvést svou emailovou adresu. Pro úspěšné vložení inzerce je uživatel povinen uvést PSČ nabízeného zboží. Při vkládání inzerce a editaci uživatelského účtu může uživatel zvolit zadání dalších nepovinných osobních údajů, např. telefonní číslo, přesnou poštovní adresu či odkaz na webovou stránku.

8.4. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám. Provozovatel osobní údaje shromažďuje pro účely vedení uživatelského účtu na serveru. Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, který poskytuje uživatel při registraci, vkládání inzerce a editaci svého uživatelského účtu.

8.5. Registrací na serveru uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na e-mailovou adresu poskytnutou uživatelem při registraci. Tato sdělení se mohou týkat pouze a výhradně provozu serveru a jím nabízených služeb. Uživatel má právo kdykoliv odmítnout další zasílání obchodních sdělení oznámením prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na emailovou adresu provozovatele.

8.6. Inzerent souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač během vkládání inzerátu. Uživatel může odmítnout ukládání cookies na svůj počítač rozhodnutím neinzerovat na serveru. Během prohlížení serveru a nákupu zboží k ukládání cookies na počítač uživatele nedochází.

8.7. Inzerent bere na vědomí, že provozovatel může použit inzerát včetně vložených fotografií k propagaci serveru na facebooku a dalších webových stránkách. Uživatel má právo kdykoliv odmítnout použití jeho inzerátu k další propagaci oznámením prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na emailovou adresu provozovatele.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Aktuální i starší provozní podmínky serveru jsou uživatelům přístupné v textové podobě na webové adrese: http://www.pobrne.cz/provozni-podminky/

9.2. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 10.12.2014